2012-03-24
Монгол хэл

Хүүхдийн зохиолын ном 5—ыг унших
2012-03-24
Хүн орчин даалгавар
Хаврын цаг агаарын онцлогт ажиглалт хийж тэмдэглэл хийх
2012-03-24
Математик 2ж амралтын даалгавар
Илэрхийлэл 10
Тэгшитгэл 10
Геометрийн бодлого 10
Өгүүлбэртэй бодлого 10
Сэтгэхүйн бодлого 10

2012-03-23
Монгол хэл
Гурван үетэй эр үг арвыг бич
Хүнийг заан нэрлэсэн үг арвыг бич
Амьтныг заан нэрлэсэн эм үг арвыг бич